برنامه حرفه ای بدنسازی - مشهد | mashhad

برنامه حرفه ای بدنسازی

برنامه ۴ روزه حرفه ای

این برنامه برای افرادی با میانگین وزن ۹۰ کیلو و قد ۱۸۰ میباشد!

روز اول (تک عضله سینه)

    کراس پروانه  ۲۰*۳

    بالاسینه+شنا سوئدی ۲۰-۶-۸-۱۰

    پرس سینه دمبل+قفسه زیسنه ۲۰-۶-۸-۱۰

    زیر سینه هالتر ۲۰-۶–۸–۱۰

    پشت پا ماشین ۲۰*۴

روز دوم(جلو بازو پشت بازو)

    جلوبازو سیم کش+پشت بازو سیم کش ۴*۲۰

    جلوبازو هالتر+پشت بازو هالتر خوابیده ۴*۱۵

    جلو بازو هالتر لاری+پشت بازو سیم کش از پشت سر

    پشت بازو دمبل تک از پشت سر+دیپ دستگاه

    جلو بازو دمبل تک تک+جلو بازو دمبل چکشی

روز سوم(پا)

    جلوپا ۸*۴

    پرس پا+هاگ پا دستگاه ۸*۴

    پرس پا ۲۰*۱

    اسکات ۸*۴

    میان پا دمبل ۸*۴

    پشت پا ۳*۴۰

روز چارم (زیربغل و سرشانه)

    زیربغل سیم کش از جلو  ۲۰*۳

    زیربغل هالتر خم مچ برعکس  ۸*۴

    زیربغل دمبل تک خم ۸*۴

    زیربغل قایقی دوبل

    سر شانه هالتر از پشت ۶*۴

    سز شانه نشر ازجانت+سرشانه نشر از روبه رو هالتر

    سرشانه نشر از جانب سیمکش ۲۰*۴

    سرشانه نشر خم+کول هالتر از جلو+کول هالتر

    سرشانه دمبل پرسی(موازی) ۳*۲۰

jtemplate.ru - free extensions Joomla